Skontaktuj się z nami w celu uzyskana dodatkowych informacji na temat planowanych projektów.

Poniżej projekty zrealizowane w latach 1996-2009.

2007-2009 – Wizualizacja i publikacja wyników egzaminów w szkołach podstawowych gimnazjach i matur w szkołach średnich”

Realizacja projektu polegała na stworzeniu i prowadzeniu internetowego serwis www.wynikiegzaminow.pl.

Prowadziliśmy go we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Na portalu edukacyjnym Scholaris opublikowaliśmy wyniki egzaminów we wszystkich typach szkół za lata 2006-2009.

2007 – Polonia „Wykorzystanie portalu Scholaris w nauczaniu i zarządzaniu szkołą”

We współpracy Young Digital Planet S.A. i Polonijnym Centrum Nauczycielskim z Lublina zrealizowaliśmy cykl szkoleń prowadzonych z wykorzystaniem portalu edukacyjnego Scholaris i przeszkoliliśmy 233 nauczycieli polonijnych z 18 krajów.

Szkolenia były skierowane do nauczycieli uczących przedmiotów humanistycznych pracujących poza granicami Polski. Celem kursu było przygotowanie nauczycieli polonijnych do stosowania zasobów portalu Scholaris w pracy pedagogicznej. Zajęcia były prowadzone metodą blended learning.

Tematyka zajęć stacjonarnych obejmowała m.in.: sposoby wyszukiwania i korzystania z dostępnych materiałów na stronie portalu Scholaris, gromadzenie i przygotowanie materiałów do zajęć edukacyjnych, dokonywanie wyboru i stosowanie e-lekcji w praktyce nauczycielskiej, a także pracy w technologii e-learning i dzielenia się swoimi doświadczeniami poprzez publikację materiałów edukacyjnych na portalu.

2006-2007 – „Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie ICT” – Działanie 2.2 EFS

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, a zleconemu do realizacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkolenia były przeznaczone dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych na terenie całego kraju i realizowane przez Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych w składzie: Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej (OFEK), Vulcan sp. z o.o, OSI CompuTrain S.A - Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli OSI Edukacja
oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego (WODiP). Zajęcia były prowadzone metodą blended learning.

Przeszkoliliśmy nauczycieli z 7 typów szkoleń:

 • Przygotowanie nauczycieli w zakresie kultury informatycznej i funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym
 • Komunikacja w Internecie, jako narzędzie budowy społeczności i postaw twórczych nauczycieli
 • Wykorzystanie ICT w nauczaniu różnych przedmiotów
 • Przygotowanie szkolnych liderów edukacji informatycznej
 • Tworzenie rozbudowanych dokumentów i prezentacji komputerowych
 • Rozwiązywanie zaawansowanych problemów algorytmicznych z wykorzystaniem języka programowania wysokiego poziomu.

W ramach tego projektu KPFS przeszkoliła łącznie 17216 nauczycieli z tego 4218 nauczycieli przeszkoliła OSI CompuTrain S.A., Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli - OSI Edukacja.

Szkoleniami objęte były 4 województwa: mazowieckie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

Zespołem merytorycznym projektu kierował prof. Maciej M. Sysło z Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

2004 – Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW), komponent B2 – „Szkolenia informatyczne dla nauczycieli”

Szkolenia przeznaczone dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych i realizowane były przez Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych w składzie: Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej (OFEK), Vulcan sp. z o.o., OSI CompuTrain S.A. i DC Edukacja z Sopotu.

Szkolenia realizowane były w 42 lokalizacjach na terenie powyższych województw.

Celem zrealizowanych szkoleń było: podniesienie efektywności systemu edukacyjnego na obszarach wiejskich poprzez działania skupiające się na podniesieniu jakości procesu nauczania w szkołach wiejskich oraz lepsze wykorzystanie szkolnych zasobów edukacyjnych, dążenie do zniwelowania różnic pomiędzy poziomem edukacji na obszarach wiejskich i miejskich.

Opracowaliśmy metodologię, programy i materiały.

Łącznie w ramach tego projektu przeszkoliliśmy 7716 nauczycieli oraz kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego w 7 województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim.

2003-2007 – „Scholaris. Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN”

Projekt Portal Scholaris został uruchomiony 2003 r. w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Tworzony ze środków PAOW serwis skierowany był głównie do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z regionów wiejskich. Dzięki podjętym działaniom udostępniono zasoby edukacyjne szkołom, nauczycielom i uczniom nawet z najodleglejszych zakątków Polski, zbudowano forum wymiany doświadczeń, umożliwiono użytkownikom tworzenie i publikowanie własnych materiałów edukacyjnych.

Od końca 2005 roku portal Scholaris był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Od listopada 2005 roku jego prowadzeniem zajęło się konsorcjum polskich firm i instytucji: Young Digital Planet, OSI CompuTrain S.A.; Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Fundacja Edukacji Ekonomicznej.

W ramach tego przygotowaliśmy platformę, która udostępniała m.in.: serwis informacyjny, materiały edukacyjne, konkursy, a także katalog pomocy dydaktycznych, bazę szkół i instytucji czy bezpłatne usługi dla użytkowników.

Redagowaliśmy i publikowaliśmy kilka tysięcy materiałów od autorów oraz 5 miesięczników: 

  „Nowe w szkole”, w którym poruszane były problemy i dokonania o charakterze twórczym, nowatorskim, praktycznym, a zwłaszcza te związane z reformowaniem edukacji.
  „Kierowanie szkołą”, czasopismo dla dyrektorów szkół, ich zastępców, a także dla nauczycieli przygotowujących się na stanowiska kierownicze.

„Wychowanie w szkole”, miesięcznik adresowany zarówno do nauczycieli, jak i do rodziców, zajmujący się problemami wychowania szkolnego.
  „Horyzonty Dydaktyki Chemii”, adresowane do nauczycieli chemii i przyrody oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także do ich rodziców.
Periodyk przygotowywany był przez zespół pod redakcją prof. Andrzeja Burewicza z Zakładu Dydaktyki Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  „Nowe technologie w szkole”, biuletyn informacyjny był poświęcony wykorzystaniu technologii informatycznych w szkole.

 

2001-2005 – „Intel – Nauczanie ku Przyszłości”

Od roku 2001 realizowaliśmy kaskadowy program szkoleniowy INTEL „Nauczanie ku przyszłości” (Teach to the Future). Była to wspólna inicjatywa firm INTEL i Microsoft oraz Interkl@sy przy wsparciu inicjującym ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem tego programu było przygotowanie nauczycieli do promowania nauczania problemowego oraz efektywnego integrowania technologii komputerowej w stosowanych przez nich programach nauczania, a w rezultacie zwiększenie efektywności pracy uczniów i ich osiągnięć szkolnych.

Program kursów składał się z 10 modułów szkoleniowych realizowanych podczas 40 godzin zajęć i bazował na oprogramowaniu Microsoft Office Professional oraz Microsoft Publisher dostarczonym przez firmę Microsoft. Szkolenie obejmowało wykorzystanie Internetu, tworzenie stron WWW oraz stosowanie aplikacji multimedialnych w szkole. W trakcie zajęć nauczyciele poznali sposoby wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, metody tworzenia narzędzi do oceny uczniów oraz dostosowywania metod nauczania do międzynarodowych standardów.

W ramach tego projektu przeszkoliliśmy blisko 19 650 nauczycieli w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej w nauczaniu różnych przedmiotów z 7 województw: lubelskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

2003 – Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu „Linux w pracy nauczyciela”

Projekt finansowany przez MENIS.

Celem szkolenia było przygotowanie nauczycieli do stosowania systemu Linux w pracy własnej i w prowadzonych zajęciach z uczniami. Program szkolenia uwzględniał doświadczenie nauczycieli i opierał się na ich potrzebach, podawał natychmiastowe zastosowania przekazywanej wiedzy teoretycznej, angażował do rozwiązywania problemów, czynił nauczanie i uczenie się wspólnym wysiłkiem trenera i słuchaczy, stwarzał uczestnikom bazę do samokształcenia i uczenia się po zakończeniu szkolenia.

W hybrydowej formie blended learning przeszkoliliśmy 432 nauczycieli przedmiotów informatycznych z województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego.

Projekt realizowaliśmy we współpracy z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej z Poznania i DC Edukacją z Sopotu.

Szkolenie było ukierunkowane na podniesienie wiedzy i umiejętności zastosowania wolnego oprogramowania opartego na systemie Linux przez nauczyciela, a także na rozwinięciu jego chęci do uczestnictwa w zespole, działania na rzecz środowiska, a poprzez to wzrost autorytetu nauczycieli w społeczności szkolnej i zawodowej.

1998-2009 – „Pracownie Internetowe dla Szkół”

W 1998 roku rozpoczęła się realizacja „Planu działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce”. W ramach tej idei, przez 9 lat, Ministerstwo Edukacji Narodowej finansowało wyposażenie pracowni internetowych wraz z podstawowym oprogramowaniem dla szkół. Od 2004 roku projekty były wspierane także przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednak sam sprzęt komputerowy, to nie wszystko. Należało też przeszkolić nauczycieli, dyrektorów szkół oraz uczniów.

W tym czasie powstało wiele projektów, których realizacji podjęliśmy się:

 • Internet w każdej gminie (1998-1999)
 • Pracownia Internetowa w każdym gimnazjum – dla nauczycieli gimnazjów (1999-2003)
 • Pracownia Internetowa w każdej szkole – dla nauczycieli liceów ogólnokształcących (2001-2002)
 • Pracownia Internetowa w każdej szkole – dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (2002-2003)
 • Pracownia Internetowa w każdej szkole (2004-2009).
  Od 2007 roku projekt realizowany przez Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych: KPFS, OSI CompuTrain S.A., OFEK, Vulcan, WODiP.

Głównym celem większości z nich było m.in.

 • przeszkolenie nauczycieli i dyrektorów placówek z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w nauczaniu i zarządzaniu oświatą;
 • przeszkolenie nauczycieli pełniących funkcję administratorów pracowni internetowej;
 • przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie, poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów;
 • przygotowanie nauczycieli w zakresie podstaw informatyki i zastosowań technologii informacyjnej;
 • usprawnianie komunikacji w systemie oświaty;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji;
 • promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów.

W realizacji niektórych projektów zastosowane zostały nowoczesne technologie informacyjne na wielu poziomach, począwszy od rekrutacji uczestników po ewaluację, monitoring efektów, a na raportowaniu skończywszy. Dzięki centralnemu systemowi informatycznemu (ISOS), informacja o zasobach dostępna była na bieżąco wszystkim uprawnionym osobom.

Projekty współfinansowane z EFS obejmowały także wyposażenie publicznych szkół podstawowych w szkolne multimedialne pracownie komputerowe, a co za tym idzie organizację oraz przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli pełniących funkcję opiekuna szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego.

W ramach tych projektów EFS przeprowadziliśmy też kursy obejmujące innych pracowników szkół np.:

 • Szkolenia informatyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” (2004-2009) 
  Od 2007 roku projekt realizowany przez Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych: KPFS, OSI CompuTrain S.A., OFEK, Vulcan, WODiP. Przeszkoliliśmy ponad 2300 opiekunów szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego.

Inny projekt realizowany przez Nas, a skierowany do pozostałych pracowników szkół, to także:

 • Wyposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (2004)
  Ramy tego projektu obejmowały organizację oraz przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  Tematyka kursów obejmowała przygotowanie podstaw obsługi komputera, technologii informacyjnych i multimedialnych w pracy poradni.

Łącznie przeszkoliliśmy łącznie blisko 66 000 osób.

1996-1999 – Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkolenia informatyczne i komputerowe warsztaty metodyczne dla nauczycieli dla nauczycieli”

Projekt realizowaliśmy na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Firma nasza została wybrana na drodze przetargów. Usługi dostarczane były na bazie 1-2 letnich kontraktów z Ministerstwem Edukacji Narodowej, w roku: 1996, 1998 i 1999, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Kursy były koordynowane i finansowane prze Ministerstwo Edukacji Narodowej – Wydział Informatyki.

Opracowaliśmy metodologię, programy i materiały szkoleniowe. Szkolenia miały charakter ogólnopolski.

Naszą specjalnością były szkolenia dla nauczycieli z zastosowania komputerów na lekcjach różnych przedmiotów. Zbudowaliśmy system szkoleń oparty na wysokiej jakości specjalistach dostarczających swoją wiedzę i doświadczenia nauczycielom.

Sprawność, organizacyjna i wysoka jakość usług zaowocowała pozycją lidera w realizacji tych warsztatów.

Przeszkoliliśmy 6133 nauczycieli.

Joomla templates by Joomlashine

Strona używa plików cookies i podobnych technologii. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Polityka prywatności