„e-Belfer” – przygotowanie nauczycieli do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu

Projekt jest realizowany z funduszy EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”.
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

 

TYP PROJEKTU: 
Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnianiem posiadanego wykształcenia.

Wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie prowadzenia kształcenia na odległość. Wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie wykorzystania ITC w nauczaniu, wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod i środków dydaktycznych w procesie kształcenia.

UCZESTNICY PROJEKTU: 
Nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych.
Zgodnie z Planem Działania na 2012 dla danego województwa dla działania 9.4 Priorytet IX.

CEL: 
Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

CEL PROJEKTU:
Celem ogólnym projektu jest wzrost kompetencji metodycznych i merytorycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy technologii komunikacyjnych oraz wskazanie możliwości i sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy e-learningowej.

DZIAŁANIA:

 1. Zarządzanie projektem
  W ramach działania prowadzona będzie koordynacja projektu, monitoring i ewaluacja projektu, realizowanych szkoleń, kompletowanie dokumentów wymaganych przez PO KL, przygotowywanie wniosków o płatność oraz nadzór nad pracą zatrudnionych w projekcie osób, a także przeprowadzenie zamknięcia projektu. Przestrzegana będzie ustawa PZP.

 2. Promocja projektu i rekrutacja
  W ramach działania zostaną zakupione materiały reklamowe i promocyjne informujące o projekcie.

 3. Opracowanie scenariuszy zajęć oraz dostosowanie materiałów szkoleniowych i umieszczenie ich na platformie e-learningowej

 4. Przygotowanie infrastruktury informatycznej do nauczania zdalnego
  Proponujemy zakup tablicy interaktywnej do prowadzenia zajęć (cross-financing) i/lub projektor, laptop (maksymalnie 10% wartości projektu).

 5. Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli
  W ramach działania zostaną przeprowadzone szkolenia metodą blended learning (szkolenie stacjonarne + e-learning). Każdy uczestnik będzie miał dostęp do platformy e-learningowej, gdzie będzie mógł korzystać z materiałów szkoleniowych.
  Każdy uczestnik szkolenia opracuje przykładowy kurs e-learningowy do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych ze swojego przedmiotu oraz umieści go na udostępnionej platformie. Następnie, w miarę możliwości, zrealizuje ten kurs z wybraną grupą uczniów.

 6. Seminarium podsumowujące projekt
  Na seminarium zaproszeni zostaną nauczyciele uczestniczący w szkoleniu, goście reprezentujący władze lokalne, dyrektorzy szkół. W programie przewidziana jest prezentacja najciekawszych projektów opracowanych przez słuchaczy oraz wystąpienia tematycznie związane ze zdalnym nauczaniem w dydaktyce szkolnej. Przewidziane są nagrody za najlepsze scenariusze dla nauczycieli.


PROJEKTODAWCA:
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego nieposiadające osobowości prawnej – tak jest w przypadku większości szkół – składają wniosek o dofinansowanie z upoważnienia organów JST (np. gminy). 
Upoważnienie nie jest składane wraz z wnioskiem, natomiast wymagane jest jego przedstawienie w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie realizacji projektu.


BUDŻET:
Wynagrodzenia dla koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczeń. Materiały biurowe, sprzęt multimedialny, nagrody dla nauczycieli, hosting serwera i domena, prowadzenie rachunku bankowego, plakaty, poczęstunek i materiały na seminarium.

Wkład własny (o ile będzie wymagała tego dokumentacja konkursowa)

W projekcie obowiązuje 15% wkład własny JST. By uniknąć wkładu gotówkowego szkoły, w ramach wkładu własnego planujemy rozliczyć np.:

 • część wynagrodzeń nauczycieli uczestniczących w szkoleniach (40 godz.)

 • wynajem sal i sprzętu audiowizualnego na szkolenia oraz seminarium podsumowujące.


ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.4 


OKRES REALIZACJI: 6 miesięcy (proponowany)

Joomla templates by Joomlashine

Strona używa plików cookies i podobnych technologii. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Polityka prywatności