„e-Belfer junior” – ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym

Projekt jest realizowany z funduszy EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”.
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.


TYP PROJEKTU:
Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnianiem posiadanego wykształcenia.
Wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie prowadzenia kształcenia na odległość. Wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie wykorzystania ITC w nauczaniu, wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod i środków dydaktycznych w procesie kształcenia.

UCZESTNICY PROJEKTU:
Nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych. 
Zgodnie z Planem Działania na 2012 dla danego województwa dla działania 9.4 Priorytet IX.

CEL:
Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

CEL PROJEKTU:
Celem ogólnym projektu jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i informatyki do prowadzenia zajęć komputerowych z dziećmi kl. I-III szkół podstawowych.


DZIAŁANIA:

 1. Zarządzanie projektem. Zgodnie z wytycznymi EFS budżet nie może wynieść więcej niż 20% wartości projektu.
  W ramach działania prowadzona będzie koordynacja projektu, monitoring i ewaluacja projektu, realizowanych szkoleń, kompletowanie dokumentów wymaganych przez PO KL, przygotowywanie wniosków o płatność oraz nadzór nad pracą zatrudnionych w projekcie osób, a także przeprowadzenie zamknięcia projektu. Przestrzegana będzie ustawa PZP.

 2. Promocja projektu i rekrutacja.
  W ramach działania zostaną zakupione materiały reklamowe i promocyjne informujące o projekcie.

 3. Realizacja szkoleń stacjonarnych dla nauczycieli: „Podstawy obsługi komputera".

 4. Realizacja szkoleń ICT metodą blended-learning dla nauczycieli.
  Zapewnione będą materiały szkoleniowe. Proponujemy zakup tablicy interaktywnej do prowadzenia zajęć (cross-financing) lub/i projektor, laptop (maksymalnie 10% wartości projektu).
  Szkolenia będą skierowane do nauczycieli, u których test wykazał braki wiedzy w zakresie ICT uniemożliwiające im prowadzenie zajęć komputerowych z uczniami – zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla kl. I-III.

 5. Realizacja warsztatów dla nauczycieli z zakresu metodyki prowadzenia zajęć komputerowych z dziećmi w grupie wiekowej 6-9 lat.
  Warsztaty będą skierowane do nauczycieli odczuwających lęk przed prowadzeniem zajęć komputerowych z dziećmi w grupie wiekowej 6-9 lat.

 6. Seminarium podsumowujące projekt.
  Na seminarium zaproszeni zostaną nauczyciele uczestniczący w szkoleniu, goście reprezentujący władze lokalne, dyrektorzy szkół. W programie przewidziane są wystąpienia tematyczne dotyczące zdalnego nauczania w dydaktyce szkolnej oraz szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z zakresu nauczania informatyki w klasach I-III.


PROJEKTODAWCA:
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego nieposiadające osobowości prawnej – tak jest w przypadku większości szkół – składają wniosek o dofinansowanie z upoważnienia organów JST (np. gminy) lub projektodawcą jest gmina.
Upoważnienie nie jest składane wraz z wnioskiem, natomiast wymagane jest jego przedstawienie w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie realizacji projektu.


BUDŻET:
Wynagrodzenia dla koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczeń, psychologa/trenera.
Materiały biurowe, sprzęt multimedialny, hosting serwera i domena, prowadzenie rachunku bankowego, plakaty, poczęstunek i materiały na seminarium, sprzęt multimedialny.

Wkład własny (o ile będzie wymagany). 

W projekcie obowiązuje 15% wkład własny JST. By uniknąć wkładu gotówkowego szkoły, w ramach wkładu własnego planujemy rozliczyć np.:

 • część wynagrodzeń nauczycieli uczestniczących w szkoleniach jako wkład niegotówkowy. Zgodnie z Kartą Nauczyciela przeznaczenie czasu na dokształcanie się i samokształcenie;

 • wynajem sal i sprzętu audiowizualnego na szkolenia oraz seminarium podsumowujące.


ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.4 

OKRES REALIZACJI: 7 miesięcy (proponowany) - rozpoczęcie nie wcześniej niż 7 miesięcy od złożenia wniosku.

Joomla templates by Joomlashine

Strona używa plików cookies i podobnych technologii. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Polityka prywatności