„Edukacja – Internet – Praca” – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów

Projekt jest realizowany z funduszy EFS. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”.
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego programu operacyjnego kapitał ludzki

CEL:
Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Projekt wprowadza:

Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące:

 1. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;

 2. doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym);

 3. dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych;

 4. efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego;

 5. modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja pro-gramów nauczania na kierunkach istniejących);

 6. współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów, jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki);

 7. wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia;

 8. wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.

W projekcie zajęcia (część zajęć) wskazana przez szkołę może odbywać się metodą projektową, interdyscyplinarną, a także można wprowadzić zajęcia z robotyki.


UCZESTNICY PROJEKTU:
Uczniowie (główna grupa docelowa)


CELE PROJEKTU:
Projekt ma za zadanie zapewnić uczniom rozwój ich kompetencji kluczowych w tym w obszarze ICT, uatrakcyjnić zajęcia za pomocą wdrożenia e-platformy.
W ramach projektu będzie wdrożona platforma e-learningowa oraz odbędą się warsztaty on-line (e-learning) dla administratora e-platformy.Na platformie nauczyciele będą umieszczali wytworzone do zajęć materiały dydaktyczne (np. testy, teksty), które będą wykorzystywane przez uczniów np. w domu. Stąd też propozycja prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej oraz niewielka część zajęć w formie e-learningu.
Nauczyciele w określonych godzinach w domu będą do dyspozycji uczniów (za pomocą e-platformy oraz komunikatorów) i będą pomagali w rozwiązaniu np. testów.

W ramach projektu szkoła otrzymuje wynagrodzenia dla personelu projektu, za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych w tym e-learningowych dla nauczycieli Państwa szkoły. Szkoła także otrzymuje pieniądze na materiały biurowe, tonery.

W ramach projektu można zakupić także pomoce dydaktyczne do zajęć wyrównawczych i kół. Będzie możliwość dołączenia e-dziennika, z licencją na 1 rok projektu.


KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • uruchomienie platformy jako innowacyjnego narzędzia komunikacji środowiska szkolnego,

 • budżet do wykorzystania przez szkołę (budżet może zawierać m.in. drobny sprzęt wynagrodzenia dla osób zarządzających projektem i nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze, materiały biurowe itp.),

 • możliwość rozbudowania platformy o kolejne elementy za pomocą finansowania zewnętrznego, tj. platforma może stać się podstawą do stworzenia innego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

 • oferujemy bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego.

WARTOŚĆ PROJEKTU: od 50 000 PL

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.2

OKRES REALIZACJI: 6-10 miesięcy

Joomla templates by Joomlashine

Strona używa plików cookies i podobnych technologii. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Polityka prywatności