„Nie są nam obce języki obce” – kursy językowe dla nauczycieli z elementami ICT

Projekt jest realizowany z funduszy EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”.
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

 

TYP PROJEKTU:

 • Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne, doskonalące dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnianiem posiadanego wykształcenia.

 • Wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie prowadzenia kształcenia na odległość.

 • Wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie wykorzystania ITC w nauczaniu, wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod i środków dydaktycznych w procesie kształcenia.

UCZESTNICY PROJEKTU:
Nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych.
Zgodnie z Planem Działania dla województwa dla działania 9.4 Priorytet IX.

CEL:
Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

CELE PROJEKTU:
Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i nauczycielek z wykorzystaniem ICT. 

Po ukończeniu kursu nauczyciele:

 1. Zdobędą kompetencje w zakresie wykorzystania platformy zdalnego nauczania w celu prowadzenia zajęć zdalnie.

 2. Będą znać podstawy projektowania i stosowania metodyki prowadzania zajęć zdalnych.

 3. Nabędą umiejętności tworzenia zajęć e-learningowych w oparciu o platformę Moodle, wykorzystania bloków, zasobów i składowych do tworzenia zawartości kursu oraz zabezpieczenia i monitorowania aktywności uczestników kursu.

 4. Przygotują pokazową lekcję e-learning o tematyce równościowej (poruszające problem dyskryminacji, wykluczenia społecznego, stereotypów, zróżnicowania społecznego, równości) do zastosowania na zajęciach z uczniami.

 5. Nabędą wiedzę na temat zasad pracy na platformie e-learningowej.

 6. Będą umieli porozumiewać się w wybranym języku obcym.

DZIAŁANIA:

 1. Zarządzanie projektem. Zgodnie z wytycznymi EFS budżet nie może wynieść więcej niż 20% wartości projektu.
  W ramach działania prowadzona będzie koordynacja projektu, monitoring i ewaluacja projektu, realizowanych szkoleń, kompletowanie dokumentów wymaganych przez PO KL, przygotowywanie wniosków o płatność oraz nadzór nad pracą zatrudnionych w projekcie osób, a także przeprowadzenie zamknięcia projektu. Ponadtoszkoła przeprowadzi promocję projektu i rekrutację. Przestrzegana będzie ustawa PZP W ramach działania zostaną zakupione materiały reklamowe i promocyjne informujące o projekcie.
 2. Wdrożenie edukacyjnej platformy e-learning oraz realizacja szkoleń z zakresu jej zastosowania w pracy dydaktycznej.
  W projekcie przewidziane jest zainstalowanie e-platformy. Przewiduje się przeprowadzenie szkolenia z zakresu funkcjonowania e-platformy oraz tworzenia e-kursów do własnych zajęć. Szkolenia będą obejmowały maksymalnie 40 godzin (w formie stacjonarnej i e-learningowej) lub można przeprowadzić zajęcia w większości w formie e-learningowej. Proponowany jest zakup tablicy interaktywnej do prowadzenia zajęć (cross-financing) i/lub projektor, laptop (maksymalnie 10% wartości projektu) lub innych sprzęt do zajęć językowych.
  Po ukończeniu szkolenia nauczyciele zdobędą kompetencje w zakresie:
  • wykorzystania platformy zdalnego nauczania w celu prowadzenia zajęć zdalnie;
  • podstaw projektowania i stosowania metodyki prowadzania zajęć zdalnych;
  • tworzenia zajęć e-learningowych w oparciu o platformę Moodle;
  • wykorzystania bloków, zasobów i składowych do tworzenia zawartości kursu;
  • zabezpieczenia i monitorowania aktywności uczestników kursu.
  W ramach zajęć e-learningowych przewiduje się także indywidualne konsultacje dla uczestników szkoleń. Przewiduje się także szkolenie w zakresie obsługi tablicy interaktywnej (4 godziny), o ile taka tablica zostanie zakupiona w ramach projektu. W ramach zadania może być przeszkolony tylko administrator platformy w systemie e-learning w wymiarze maksymalnie 15 godzin, o ile nauczyciele nie wezmą udziału w szkoleniach 40 godzinnych, który będzie administrował platformę w trakcie projektu jak i po zakończeniu projektu.

 3. Realizacja szkoleń z języków obcych (różnych) dla nauczycieli z zastosowaniem elementów ICT.
  Szkoła może sama wskazać szkołę językową, która będzie szkoliła nauczycieli na terenie szkoły. Czas trwania projektu może się zmienić w zależności od rozmów z firmą/szkołą językową. Szkolenia językowe, które będą realizowane na terenie szkoły, prowadzić będą lektorzy, posiadający niezbędne uprawnienia do uczenia dorosłych. Dwuletni kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym, dającym BO certyfikat na odpowiednim poziomie zaawansowania. Końcowy etap realizacji projektu będzie przygotowaniem do zdobycia uznawanych na całym świecie certyfikatów językowych (poziomy A, B, C wg skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Przyporządkowanie do grup językowych odbędzie się na podstawie testów językowych określających poziom zaawansowania poszczególnych BO. Każda grupa będzie uczyła się w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciela. Planuje się dla każdego uczestnika 4 godziny zajęć z języka obcego tygodniowo (2 x 2h). Każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet materiałów dydaktycznych (podręczniki, książka ćwiczeń). Zakupione zostaną zestawy multimedialne do nauki języków obcych (ICT). Szkolenia obejmować będą 60 godzin stacjonarnych i 10 godzin e-learningu na grupę.

 4. Seminarium podsumowujące projekt. 
  Na seminarium zaproszeni zostaną wszyscy nauczyciele uczestniczący w szkoleniu, goście reprezentujący władze lokalne, dyrektorzy szkół. W programie przewidziane jest wystąpienia tematyczne związane ze zdalnym nauczaniem w dydaktyce szkolnej oraz przedstawione zostaną rezultaty projektu.

PROJEKTODAWCA:
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego nieposiadające osobowości prawnej – tak jest w przypadku większości szkół – składają wniosek o dofinansowanie z upoważnienia organów JST (np. gminy). Upoważnienie nie jest składane wraz z wnioskiem, natomiast wymagane jest jego przedstawienie w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

BUDŻET:
Wynagrodzenia dla koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczeń, Materiały biurowe, sprzęt multimedialny, hosting serwera i domena, prowadzenie rachunku bankowego, plakaty, poczęstunek i materiały na seminarium. Będzie możliwość dołączenia e-dziennika, z licencją na 1 rok projektu.
Wkład własny (o ile będzie wymagany).
W projekcie obowiązuje 15% wkład własny JST. By uniknąć wkładu gotówkowego szkoły, w ramach wkładu własnego planujemy rozliczyć np.:

 • część wynagrodzeń nauczycieli uczestniczących w szkoleniach – jako wkład niegotówkowy Zgodnie z Kartą Nauczyciela przeznaczenie czasu na dokształcanie się i samokształcenie;

 • wynajem sal i sprzętu audiowizualnego na szkolenia oraz seminarium podsumowujące.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.4 

OKRES REALIZACJI: w zależności od potrzeb szkoły od 6 m-cy do 2 lat, rozpoczęcie nie wcześniej niż 6 miesięcy od złożenia wniosku.

Joomla templates by Joomlashine

Strona używa plików cookies i podobnych technologii. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Polityka prywatności