ECDL dla n@uczycieli

Projekt jest realizowany z funduszy EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”.
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

 

TYP PROJEKTU:
Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnianiem posiadanego wykształcenia.
Wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie wykorzystania ITC w nauczaniu.
Wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod i środków dydaktycznych w procesie kształcenia.

UCZESTNICY PROJEKTU:
Nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych
Zgodnie z Planem Działania na 2012 dla danego województwa dla działania 9.4 Priorytet IX.

CEL:
Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

CELE PROJEKTU:
Wdrożenie w szkole kształcenia opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ICT), poprzez przeszkolenie nauczycielek i nauczycieli pracujących w szkole, których kompetencje z zakresu ICT są niewystarczające do ich komplementarnego zastosowania na lekcjach.

DZIAŁANIA:

 1. Zarządzanie projektem.
  W ramach działania prowadzona będzie koordynacja projektu, monitoring i ewaluacja projektu, realizowanych szkoleń, kompletowanie dokumentów wymaganych przez PO KL, przygotowywanie wniosków o płatność oraz nadzór nad pracą zatrudnionych w projekcie osób, a także przeprowadzenie zamknięcia projektu. Przestrzegana będzie ustawa PZP.

 2. Promocja projektu i rekrutacja.
  W ramach działania zostaną zakupione materiały reklamowe i promocyjne informujące o projekcie.

 3. Realizacja szkolenia dla nauczycieli przygotowującego ich do zdania egzaminu ECDL e-Citizen.
  E-Citizen (e-Obywatel) pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej. e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak może on być użyty do wielu zastosowań.
  Ilość godzin kursu – min 10h/max 20h.

 4. Przygotowanie infrastruktury informatycznej do nauczania zdalnego. Wdrożenie edukacyjnej platformy e-learning.
  Nauczyciele i nauczycielki po zdaniu egzaminu zewnętrznego e-Citizen wezmą udział w dalszych szkoleniach. Ich kompetencje będą już wystarczające, aby wraz z pozostałymi BO wziąć udział w warsztatach, których celem jest nauka posługiwania się edukacyjnymi e-platformami. W ramach tego zadania przeprowadzone zostaną warsztaty, na których będzie omawiane projektowanie lekcji e-learningowych

 5. Realizacja szkolenia dla nauczycieli przygotowującego ich do zdania egzaminu ECDL Core.
  Szkolenie obejmować będzie edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Ilość godzin kursu – min 10h/max 15h.

  Szczegóły kursów:

  1. Moduł I: Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych (min 5/max 10) – dotyczący podstaw użytkowania i zastosowań komputerów zakończony egzaminem teoretycznym.

  2. Moduł II: Użytkowanie komputerów (min 5/max 10) - znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania zakończony egzaminem praktycznym.

  3. Moduł III: Przetwarzanie tekstów (min 5/max 15) – poprawne użycie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów (poziom wyższy niż w e-Citizen) zakończony egzaminem praktycznym.

  4. Moduł IV: Arkusze kalkulacyjne (min 5/max 15) – wykorzystanie oprogramowania do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń zakończony egzaminem praktycznym.

  5. Moduł V: Bazy danych (min 5/max 15) – tworzenie i wykorzystanie baz danych do organizowania dużych zasobów danych, umożliwiający szybki i łatwy dostęp do nich zakończony egzaminem praktycznym.

  6. Moduł VI: Grafika menedżerska i prezentacyjna (min 5/max 15) – użycie technik graficznych oferowanych przez komputery, jako efektywnego środka komunikacji zakończony egzaminem praktycznym.

  7. Moduł VIII: Przeglądanie stron internetowych i komunikacja (min 5/max 10) – użycie ogólnoświatowej sieci komputerowej do pozyskiwania informacji i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów zakończony egzaminem praktycznym.

Po zakończeniu szkolenia nauczyciele wezmą udział w egzaminach zewnętrznych w Centrum Egzaminacyjnym ECDL (koszty dojazdu pokryte będą z budżetu EFS) przeprowadzonym przez certyfikowanych Egzaminatorów ECDL zakończonego uzyskaniem certyfikatu. W razie niepowodzenia BO będzie miał prawo do 1 poprawy egzaminu. Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu także w siedzibie beneficjenta, po uprzedniej akceptacji przez Ośrodek Egzaminujący.

Seminarium podsumowujące projekt.
Na seminarium zaproszeni zostaną nauczyciele uczestniczący w szkoleniu, goście reprezentujący władze lokalne, dyrektorzy szkół. W programie przewidziana jest prezentacja najciekawszych projektów opracowanych przez słuchaczy oraz wystąpienia tematycznie związane ze zdalnym nauczaniem w dydaktyce szkolnej oraz rozwojem IT w dydaktyce szkolnej.


PROJEKTODAWCA:
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego nieposiadające osobowości prawnej – tak jest w przypadku większości szkół – składają wniosek o dofinansowanie z upoważnienia organów JST (np. gminy).
Upoważnienie nie jest składane wraz z wnioskiem, natomiast wymagane jest jego przedstawienie w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie realizacji projektu.


BUDŻET:
Wynagrodzenia dla koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczeń. Materiały biurowe, sprzęt multimedialny, hosting serwera i domena, prowadzenie rachunku bankowego, plakaty, poczęstunek i materiały na seminarium.

Wkład własny (o ile będzie wymagany)

W projekcie obowiązuje 15% wkład własny JST. By uniknąć wkładu gotówkowego szkoły, w ramach wkładu własnego, można rozliczyć inne elementy.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.4 

OKRES REALIZACJI: 10 miesięcy (proponowany)

Joomla templates by Joomlashine

Strona używa plików cookies i podobnych technologii. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Polityka prywatności