„E-n@uczyciel” – wykorzystanie multimediów w nauczaniu i samokształceniu

Projekt jest realizowany z funduszy EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”.
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.


TYP PROJEKTU:
Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnianiem posiadanego wykształcenia.
Wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie prowadzenia kształcenia na odległość. Wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie wykorzystania ITC w nauczaniu.
Wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod i środków dydaktycznych w procesie kształcenia.

UCZESTNICY PROJEKTU:
Nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych.
Zgodnie z Planem Działania dla danego województwa dla działania 9.4 Priorytet IX.

CEL:
Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

CEL PROJEKTU:
Celem ogólnym projektu jest wzrost kompetencji metodycznych i merytorycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy technologii komunikacyjnych oraz wskazanie możliwości i sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem multimediów.

DZIAŁANIA:

 1. Zarządzanie projektem.
  W ramach działania prowadzona będzie koordynacja projektu, monitoring projektu realizowanych szkoleń, kompletowanie dokumentów wymaganych przez PO KL, przygotowywanie wniosków o płatność oraz nadzór nad pracą zatrudnionych w projekcie osób, a także przeprowadzenie zamknięcia projektu. Przestrzegana będzie ustawa PZP.
 2. Promocja projektu i rekrutacja.
  W ramach działania zostaną zakupione materiały reklamowe i promocyjne informujące o projekcie.
 3. Przygotowanie infrastruktury informatycznej do nauczania zdalnego.
  W projekcie przewidziany jest hosting serwera dla szkoły, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie do prowadzenia szkoleń e-learningowych. Wykupiona zostanie domena.
 4. Do szkoleń zakupione zostaną: tablica interaktywna z programem, kamera cyfrowa lub aparat cyfrowy, program do obróbki, pozwalający na przygotowanie multimedialnych i interaktywnych prezentacji. Karta dźwiękowa + mikrofon – do nagrania dźwięku.
 5. Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli.
  Dla nauczycieli, którzy będą wymagali powtórzenia z zakresu ICT planuje się szkolenia wyrównawcze w wymiarze minimum 10 godzin, przed rozpoczęciem szkoleń specjalistycznych blended learning.
  W ramach działania zostaną przeprowadzone szkolenia metodą blended learning (szkolenie stacjonarne + e-learning). Każdy uczestnik będzie miał dostęp do platformy e-learningowej, gdzie będzie mógł korzystać z materiałów szkoleniowych. Szkolenia będą prowadzone w grupach maksymalnie 16 osobowych.
  Każdy uczestnik szkolenia opracuje przykładową prezentację multimedialną ze swojego przedmiotu oraz umieści ją na udostępnionej platformie.
  Forma zajęć może przybrać także element pracy zespołowej tzn. tworzone są grupy przedmiotowe maksymalnie 3-4 osobowe grupy (nauczyciele tych samych lub pokrewnych przedmiotów), których zadaniem jest stworzenie, w czasie szkolenia, prezentacji multimedialnej na dowolnie wybrany przez siebie temat do wykorzystania na zajęciach z uczniami.
  Warsztatowy charakter szkoleń oraz niewielka liczebność grup zapewnią realizację ich podstawowego celu, jakim jest wykształcenie praktycznych umiejętności przygotowania i realizacji przez nauczycieli własnych zajęć prowadzonych metodą e-learningu.
  Dla każdej z grup szkoleniowych przewiduje się przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 100 godzin dydaktycznych, w tym 50 godz. zajęć stacjonarnych oraz 50 godz. zajęć e-learningowych.
  Za najlepsze prezentacje multimedialne przewiduje się nagrody.

Celem szkolenia jest:
• przybliżenie pojęcia multimedia, zagadnienia nowoczesnych form nauczania elearning,
• pokazanie możliwości zastosowania multimediów w codziennej pracy nauczyciela,
• promowanie pracy zespołowej.

Zakres szkolenia:
Szkolenie poświęcone wykorzystaniu multimediów w procesie dydaktycznym, obejmuje swym zakresem następujące zagadnienia:
• wykorzystanie tablicy interaktywnej i platformy zdalnego nauczania w procesie dydaktycznym,
• przygotowanie prezentacji wykorzystującej materiały multimedialne,
• tworzenie i obróbka multimediów, w celu umieszczenia ich w prezentacji,
• publikacja materiałów w Internecie i platformie zdalnego nauczania,
• podstawy użytkowania i publikacji materiałów na platformie,
• wykorzystanie dostępnych możliwości i opublikowanych materiałów multimedialnych w pracy z uczniami.

W ramach zajęć e-learnigowych przewiduje się także indywidualne konsultacje dla uczestników.

Nauczyciel po zakończeniu szkolenia będzie umiał:
• Wykorzystywać tablicę interaktywną i platformę zdalnego nauczania w pracy z uczniami.
• Tworzyć interaktywne materiały edukacyjne wykorzystujące multimedia.
• Tworzyć i modyfikować elementy wchodzące w skład multimediów tzn.: grafikę, filmy i dźwięk.
• Publikować stworzone materiały w Internecie.

Zapewnione będą materiały dydaktyczne.

Seminarium podsumowujące projekt.
Na seminarium zaproszeni zostaną nauczyciele uczestniczący w szkoleniu, goście reprezentujący władze lokalne, dyrektorzy szkół. W programie przewidziana jest prezentacja najciekawszych projektów opracowanych przez słuchaczy oraz wystąpienia tematycznie związane ze zdalnym nauczaniem w dydaktyce szkolnej. Przewidziane są nagrody za najlepsze prezentacje multimedialne.

PROJEKTODAWCA:
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego nie posiadające osobowości prawnej (tak jest w przypadku większości szkół) składają wniosek o dofinansowanie z upoważnienia organów JST (np. gminy). Upoważnienie nie jest składane wraz z wnioskiem, natomiast wymagane jest jego przedstawienie w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

BUDŻET:
Wynagrodzenia dla koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczeń. Materiały biurowe, sprzęt multimedialny, nagrody dla nauczycieli, hosting serwera i domena, tonery, prowadzenie rachunku bankowego, plakaty, poczęstunek i materiały na seminarium.

Wkład własny (o ile będzie wymagała tego dokumentacja konkursowa).

W projekcie obowiązuje 15% wkład własny JST. By uniknąć wkładu gotówkowego szkoły, w ramach wkładu własnego planujemy rozliczyć np.:

 • część wynagrodzeń nauczycieli uczestniczących w szkoleniach (40 godz.).

 • wynajem sal i sprzętu audiowizualnego na szkolenia oraz seminarium podsumowujące.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.4 

OKRES REALIZACJI: 6 miesięcy (do uzgodnienia).

Joomla templates by Joomlashine

Strona używa plików cookies i podobnych technologii. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Polityka prywatności