Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt jest realizowany z funduszy EFS programu operacyjnego kapitał ludzki. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, PO Kapitał Ludzki, przyczyniające się do poprawy dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

 

Pakiet wsparcia dla gmin, szkół, tworzenie świetlic środowiskowych szczególnie na terenach wiejskich 

TYP PROJEKTU;
Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej, obejmujące następujący typ realizowanych operacji:

 1. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej, tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1),

 2. wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (10).

UCZESTNICY PROJEKTU:

 • osoby niezatrudnione lub zatrudnione1, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata)2, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)3;
 • otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze);

 • podmioty integracji społecznej, o których mowa w typie operacji nr 1, ich pracownicy oraz wolontariusze (w zakresie typu projektu nr 1).

CEL:
Celem jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej. W ramach Działania przewiduje się realizację projektów skierowanych bezpośrednio do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmocnienie podmiotów wspierających i realizujących usługi wobec podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi.

CEL PROJEKTU:
Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez utworzenie osób dla zagrożonych wykluczeniem społecznym świetlicy socjoterapeutycznej.


DZIAŁANIA

 1. Zarządzanie projektem.
  W ramach działania prowadzona będzie koordynacja projektu, monitoring projektu realizowanych szkoleń, kompletowanie dokumentów wymaganych przez PO KL, przygotowywanie wniosków o płatność oraz nadzór nad pracą zatrudnionych w projekcie osób, a także przeprowadzenie zamknięcia projektu. Przestrzegana będzie ustawa PZP.

 2. Promocja projektu i rekrutacja.
  W ramach działania zostaną zakupione materiały reklamowe i promocyjne informujące o projekcie.

 3. Zajęcia socjoterapeutyczne z bilansem i mapami kompetencji.

 4. Zajęcia edukacyjne (kursy specjalistyczne, kursy z podstaw komputera).

 5. Doradztwo zawodowe.
  Forma zajęć może przybrać także element pracy zespołowej tzn. tworzone są grupy maksymalnie 3-4 osobowe grupy. Warsztatowy charakter szkoleń oraz niewielka liczebność grup zapewnią realizację ich podstawowego celu,

 6. Seminarium podsumowujące projekt.
  Na seminarium zaproszeni zostaną uczestnicy projektu,goście reprezentujący władze lokalne, dyrektorzy szkół. W programie przewidziana jest prezentacja rezultatów projektu


PROJEKTODAWCA:
Wnioskodawcami są wszystkie podmioty (GMINY, SZKOŁY, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej) z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


BUDŻET W PROJEKCIE:
Wynagrodzenia dla koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczeń. Materiały biurowe, pomoce dydaktyczne do zajęć, materiały biurowe, prowadzenie rachunku bankowego, poczęstunek.

Wkład własny (o ile będzie wymagała tego dokumentacja konkursowa).

W ramach wkładu własnego planujemy rozliczyć np.: wynajem sal i sprzętu audiowizualnego na szkolenia oraz seminarium podsumowujące.

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: PO KL, Priorytet VII

OKRES REALIZACJI: 10-24 miesięcy (do uzgodnienia).

Joomla templates by Joomlashine

Strona używa plików cookies i podobnych technologii. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Polityka prywatności