Skontaktuj się z nami w celu uzyskana dodatkowych informacji na temat planowanych projektów.

Poniżej projekty zrealizowane w latach 2009-2014.

2013-2014 – „Dziecięca Karuzela Naukowa – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Makowicach”

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Placówka nasza zrealizowała w okresie od 17 grudnia 2013 roku – 30 czerwca 2014 roku na zlecenie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli usługi w zakresie:

 • Zaprojektowania, instalacji, wdrożenia i udostępniania w sieci internetowej platformy
  e-learningowej na potrzeby projektu.
 • Przygotowania, organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnych dla uczestników biorących udział projekcie z wykorzystaniem platformy
  e-learning
 • Dostarczenia materiałów dydaktycznych z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnych.
 • Utworzenia czterech modułów e-learningowych: język angielski, efektywna nauka, robotyka oraz technologii komunikacyjno-informacyjnych.
 • Przygotowania materiałów edukacyjnych w formie e-learningowej na podstawie źródeł przekazanych przez autorów poszczególnych modułów i udostępnienie ich na platformie w poszczególnych modułach.

W ramach współpracy wdrożono platformę zdalnego nauczania, która została zainstalowana na serwerze OSI CompuTrain S.A.

W projekcie przeszkolono pięć grup uczestników (33 uczniów z klas II-VI) w tym z zakresu wykorzystania zasobów platformy. Do realizacji ww. szkoleń przygotowano i dostarczono materiały w postaci kursów opublikowanych na wdrożonej platformie.
Zapewniliśmy wsparcie techniczne w zakresie obsługi technicznej i administracją platformy, w okresie realizacji projektu.

2013-2014 – „Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych - wersja multimedialna”

Projekt realizowany przez PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych, Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz OSI CompuTrain S.A., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie mieliśmy do opracowania wersję multimedialną „PRZEWODNIKA PO SUKCESJI”, na którą składały się następujące działania:

 • podział na moduły e-learningowe,
 • opracowanie testów weryfikacyjnych dla każdego modułu,
 • opracowanie siatki zależności modułów i akceptowalnych ścieżek,
 • opracowanie scenariusza wersji multimedialnej,
 • realizacja materiałów wideo,
 • implementacja treści, synchronizacja z lektorem.

2012-2014 – Specjalistyczne szkolenia i warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ze szkół podstawowych klas I-III

Celem ogólnym projektu jest wzrost kompetencji metodycznych i merytorycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych metod w swojej pracy z zakresu prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy e-learningowej.

Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ze szkół podstawowych klas I-III chcących poznać zasady funkcjonowania i możliwości zastosowania platformy zdalnego nauczania Moodle w pracy dydaktycznej, wychowawczej i środowiskowej szkoły.

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do korzystania z narzędzi informatycznych oraz metodyki tworzenia rożnych form edukacji w oparciu o platformę zdalnego nauczania.

Rodzaj wykonanych usług:

 • Przygotowanie infrastruktury informatycznej do nauczania zdalnego.
 • Postawienie i wdrożenie platformy e-learning na której odbywają się zajęcia praktyczne z zakresu użytkowania i stosowania nowych technologii oraz metod edukacji ( instalacja i konfiguracja, parametryzacja, oraz administracja platformą Moodle).
 • Dostarczenie pakietów edukacyjnych dla nauczycieli do zajęć stacjonarnych i scenariuszy kursów e-learningowych oraz umieszczenie ich na platformie e-learningowej. Dostarczenie prezentacji multimedialnych, przykładowych scenariuszy na płytkach CD, licencji dostępu do materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej.
 • Przeprowadzenie szkolenia wyrównawczego z podstaw technologii informacyjnych.
 • Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych blended learning dla nauczycieli.

W ramach tego projektu wdrożyliśmy w placówkach oświatowych 6 platform e-learningowych, dostarczyliśmy pakiety edukacyjne dla nauczycieli oraz przeprowadziliśmy szkolenia blended learning z wykorzystaniem platformy e-learning.

Przeszkoliliśmy łącznie 167 nauczycieli. Tworząc szkolenie przyjęliśmy budowę modułową z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rodzajów zajęć oraz grona docelowych odbiorców. Projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny.

2012-2013 – Przebudowa i doposażenie laboratorium – „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku” podnoszące jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

W ramach projektu „Przebudowa i doposażenie laboratorium – „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku” podnoszące jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe” (projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) firma OSI CompuTrain S.A. zrealizowała na zlecenie Akademii Pomorskiej w Słupsku usługi w zakresie:

 • Instalacji i konfiguracji oprogramowania serwera pod kątem wdrożenia platformy.
 • Instalacji, wdrożenia i udostępniania w sieci internetowej platformy e-learningowej na potrzeby projektu.
 • Przeszkolenia pracowników katedry w zakresie użytkowania platformy e-learning oraz podstaw tworzenia e-kursów.
 • Przetworzenia na formę elektroniczną i udostępnienie na platformie materiałów dostarczonych przez zamawiającego.

Efektem współpracy jest wdrożona platforma zdalnego nauczania przygotowana na serwerze dostarczonym w ramach projektu, który firma OSI CompuTrain S.A. zainstalowała i skonfigurowała zgodnie z wymogami.

W projekcie przeszkolono kadrę (6 osób) katedry bezpieczeństwa narodowego w zakresie obsługi platformy oraz tworzenia e-szkoleń z wykorzystaniem jej zasobów. Do realizacji ww. szkolenia przygotowano i dostarczono materiały w postaci kursów opublikowanych na wdrożonej platformie. Zapewnione zostało także wsparcie techniczne w zakresie obsługi technicznej i administracji platformą.

2012-2013 – Specjalistyczne szkolenia blended dla nauczycieli – kursy językowe blended learning dla nauczycieli z elementami ICT z wykorzystaniem platformy e-learningowej

Celem ogólnym projektu jest wzrost kompetencji metodycznych i merytorycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych metod w swojej pracy z zakresu prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy e-learningowej.

Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli uczących języków obcych chcących poznać zasady funkcjonowania i możliwości zastosowania platformy zdalnego nauczania Moodle w pracy dydaktycznej, wychowawczej i środowiskowej szkoły.

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do korzystania z narzędzi informatycznych oraz metodyki tworzenia rożnych form edukacji w oparciu o platformę zdalnego nauczania.

Wszystkie zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem interaktywnych form pracy.

Rodzaj wykonanych usług:

 • Przygotowanie infrastruktury informatycznej do nauczania zdalnego.
 • Postawienie i wdrożenie platformy e-learning na której odbywają się zajęcia praktyczne z zakresu użytkowania i stosowania nowych technologii oraz metod edukacji ( instalacja i konfiguracja, parametryzacja, oraz administracja platformą Moodle).
 • Dostarczenie pakietów edukacyjnych dla nauczycieli do zajęć stacjonarnych i scenariuszy kursów e-learningowych oraz umieszczenie ich na platformie e-learningowej.
 • Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych blended learning dla nauczycieli.

W ramach tego projektu wdrożyliśmy w placówkach oświatowych 13 platform e-learningowych, dostarczyliśmy pakiety edukacyjne dla nauczycieli oraz przeprowadziliśmy szkolenia blended learning z wykorzystaniem platformy e-learning.

Przeszkoliliśmy łącznie 130 nauczycieli. Przy tworzeniu szkolenia oparliśmy się na budowie modułowej z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rodzajów zajęć oraz grona docelowych odbiorców. Projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny.

 

2010-2012 – „Akademia ucznia II” – Caritas Ustka

W ramach projektu Akademia Ucznia wdrożyliśmy platformę zdalnego nauczania dla 140 użytkowników. Dostarczyliśmy gotowe kursy obejmujące pakiety lekcji z zakresu szkoły podstawowej.

Usługi obejmowały przetworzenie materiałów przekazanych przez zamawiającego i na ich podstawie stworzenie pakietów lekcji wraz ze strukturą towarzyszącą. W wyniku tego zadania powstało 15 gotowych pakietów z różnych przedmiotów, które zostały umieszczone w poszczególnych kursach publikowanych na platformie.

W trakcie realizacji projektu prowadziliśmy także wsparcie techniczne w zakresie obsługi i administracji platformą.

2010-2011 – „Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu”

PO KL Działanie 3.3.4 Rozwój kompetencji uczniów średnich szkół technicznych z obszarów wiejskich w zakresie nowoczesnych technologii, języka angielskiego oraz przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Na zlecenie Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej w Poznaniu zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenia dla 200 nauczycieli w zakresie przygotowania do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z uczniami z zastosowaniem multimediów i platformy edukacyjnej.

Projekt objął województwa: kujawsko-pomorskie, podkarpackie i wielkopolskie.

2009-2014 – Działanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Specjalistyczne szkolenia blended learning dla nauczycieli, przygotowujące nauczycieli do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu z wykorzystaniem platformy e-learning

Szkolenia skierowane do nauczycieli oraz pracowników administracyjnych zatrudnionych w systemie oświaty do zmieniających się potrzeb edukacyjnych polskiego społeczeństwa chcących poznać zasady funkcjonowania i możliwości zastosowania platformy zdalnego nauczania w pracy dydaktycznej, wychowawczej i środowiskowej szkoły.

Celem ogólnym projektu jest wzrost kompetencji metodycznych i merytorycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych metod w swojej pracy z zakresu prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy e-learningowej.

Rodzaj wykonanych usług:

 • Przygotowanie infrastruktury informatycznej do nauczania zdalnego.
 • Postawienie i wdrożenie platformy e-learning na której odbywają się zajęcia praktyczne z zakresu użytkowania i stosowania nowych technologii oraz metod edukacji ( instalacja i konfiguracja, parametryzacja, oraz administracja platformą Moodle).
 • Dostarczenie pakietów edukacyjnych dla nauczycieli do zajęć stacjonarnych i scenariuszy kursów e-learningowych oraz umieszczenie ich na platformie e-learningowej. Dostarczenie prezentacji multimedialnych, przykładowych scenariuszy na płytkach CD, licencji dostępu do materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej.
 • Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych blended learning dla nauczycieli.

W ramach tego projektu wdrożyliśmy w placówkach oświatowych 66 platform e-learningowych, dostarczyliśmy pakiety edukacyjne dla nauczycieli oraz przeprowadziliśmy szkolenia blended learning z wykorzystaniem platformy e-learning.

Przeszkoliliśmy łącznie 672 nauczycieli. Przy tworzeniu szkolenia przyjęliśmy budowę modułową z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rodzajów zajęć oraz grona docelowych odbiorców. Projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny.

2009-2013 – Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. „Wirtualna Społeczność Szkolna”

Pobudzanie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

Wirtualna Społeczność Szkolna – aktywizacja edukacyjna społeczności lokalnej

Celem głównym projektu jest aktywizacja edukacyjna społeczności lokalnej: nauczycieli, rodziców, uczniów wokół bieżących spraw szkoły poprzez wdrożenie serwisu Internetowego szkoły (SIS) pełniącego funkcję edukacyjną i komunikacyjną.

Rodzaj wykonanych usług:

 • Wdrożenie portalu społecznościowego szkoły; wykonanie, instalacja i konfiguracja raz obsługa serwisu internetowego szkoły.
 • Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla osób pełniących funkcję administratora systemu CMS wirtualnej społeczności szkolnej oraz redaktora treści serwisu, zarządzaniem oraz edycją artykułów.
 • Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla nauczycieli i rodziców z zakresu zasad funkcjonowania serwisu internetowego szkoły

W ramach tego projektu wdrożyliśmy 39 portali społecznościowych, dostarczyliśmy materiały szkoleniowe oraz przeprowadziliśmy szkolenia dla: 634 nauczycieli i 300 rodziców. Projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny.

2009-2013 – Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach tego projektu zaprojektowaliśmy, zainstalowaliśmy i wdrożyliśmy 18 platform e-learningowych na potrzeby projektu 9.1.2 dla pracy z uczniami. Przeszkoliliśmy łącznie 18 administratorów platformy. Zapewniliśmy wsparcie techniczne w zakresie obsługi technicznej i administracją platformy, w okresie realizacji projektu.

2009-2010 – „E-Szkoła szansą dla każdego ucznia”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszaniu różnic w jakości usług edukacyjnych.

Współfinansowany przez Unię Europejską. OSI CompuTrain S.A – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli OSI Edukacja była Partnerem projektu, na którego czele stała: Edukacja Informatyczno Multimedialna „KURSOR” s.c. w Kielcach.

Głównym celem tego projektu była praca nauczycieli z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz mającymi kłopoty z nauką. Beneficjentami projektu było 720 uczniów szkół na poziomie gimnazjalnym.

Przeszkoliliśmy 36 nauczycieli do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z uczniami. Na zajęciach z uczniami wykorzystano platformę e-learning.

2009 – „E-Belfer – przygotowanie nauczycieli do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”

Projekt „E-Belfer – przygotowanie nauczycieli do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.4. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.

Liderem Projektu było Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, które we współpracy OSI CompuTrain S.A – Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli OSI – Edukacja, jako Partnerem Projektu) przeprowadziło specjalistyczne szkolenia prowadzone były metodą blended learning z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Przeszkoliliśmy 150 nauczycieli. Podczas warsztatów, nauczyciele przygotowali 150 projektów kursów z wykorzystaniem e-learningu z możliwością zastosowania w praktyce na zajęciach z uczniami.

Warsztaty obejmowały 80 godzin szkoleń (40 godzin stacjonarnych i 40 godzin e-learningowych) i skierowane były do nauczycieli i pracowników dydaktycznych oraz nauczycieli kształcenia zawodowego i ustawicznego województwa świętokrzyskiego.

2009 – „E szkoła wielkopolska – Twórczy uczeń”

Projekt dofinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.1.2.

Na zlecenie Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej w Poznaniu zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenia–konsultacje metodyczne dla szkolnych liderów programu oraz szkolenia–warsztaty dydaktyczne dla nauczycieli w ramach projektu „E szkoła wielkopolska – Twórczy uczeń”.

 

2008 – „Komputer dla Ucznia”

Szkolenia skierowane zostały do nauczycieli gimnazjów, nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych.

Celem projektu było przygotowanie nauczycieli gimnazjów do efektywnego wykorzystania komputerów przenośnych w pracy dydaktycznej. W ramach tego projektu we współpracy z Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przeszkoliliśmy 2000 osób z województwa świętokrzyskiego. Natomiast we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie - 510 nauczycieli z województwa mazowieckiego.

Na 16-godzinnym szkoleniu, uczestnicy poznali konfigurację sprzętową, oprogramowanie systemowe, narzędziowe i dydaktyczne, instalowane na komputerach przenośnych, zasoby portalu Scholaris (i innych) do edukacji zdalnej. Posiedli umiejętność projektowania zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem programów edukacyjnych oraz narzędzi wspomagających prezentację tzn.: wideoprojektora, tablicy interaktywnej, kamery, aparatu cyfrowego.

Joomla templates by Joomlashine

Strona używa plików cookies i podobnych technologii. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Polityka prywatności